W pierwszej kategorii zdecydowanie ma miejsce umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jest ona niezbędna w celu zrealizowania prawidłowej transakcji sprzedaży samochodu. Na jej prawach sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność określonego pojazdu.

Umowa kupna sprzedaży wyraźnie określa przedmiot sprzedaży, jego cenę, dane każdej ze stron oraz ich odręczne podpisy.

Następnym formularzem, z którym każdy kierowca powinien się zapoznać jest wypowiedzenie umowy OC. Może ono zostać zrealizowane w dwóch podstawowych sytuacjach.

Po pierwsze, umowę OC można wypowiedzieć, gdy kończy się 12 miesięczny okres ochrony. Należy pamiętać, że umowę OC można wypowiedzieć nie później niż jeden dzień przed upływem okresu, na który została zawarta.

Wypowiedzenie umowy OC może mieć również miejsce w sytuacji zakupu samochodu. Nowy właściciel nie ma obowiązku kontynuowania dotychczasowego ubezpieczenia i na mocy Art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy do zakładu ubezpieczeń i podpisać umowę z inną firmą. W tej sytuacji wypowiedzenie ubezpieczenia OC można złożyć w dowolnym momencie.

Dokument, który zdecydowanie przyda się każdemu posiadaczowi pojazdu w jego samochodzie, to oświadczenie sprawcy kolizji. Formularz pozwala na precyzyjne opisanie ewentualnego zdarzenia z deklaracją sprawcy o swojej winie.

Oświadczenie sprawcy spisane na miejscu zdarzenia z pewnością ułatwi proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia.